Jak wspieramy

W programach w obszarze Pomagaj się uczyć przybliżamy metody i strategie nauczania, które zachęcają ucznia do uczenia się oraz wspierają go w usamodzielnianiu się w tym procesie. 

Upowszechniamy w pracy z uczniami i uczennicami

  • ocenianie kształtujące (cele i kryteria sukcesu, informacja zwrotna, pytania kluczowe, ocena koleżeńska)
  • uczenie się we współpracy, pracę w parach i małych grupach
  • samodzielną i zespołową realizację edukacyjnych zadań pogłębiających uczenie się i projektów
  • pracę z błędem.

Promujemy wśród nauczycieli i nauczycielek:

  • stałą współpracę i wymianę dobrych praktyk w szkole i między szkołami
  • autorefleksję nad własną praktyką oraz rozwijanie codziennego warsztatu dydaktycznego
  • angażowanie się w szkole we wzmacnianie procesów edukacyjnych oraz budowanie kultury współpracy.

Różnorodne wsparcie kierujemy do:

  • całych rad pedagogicznych lub ich przedstawicieli,
  • dyrektorów i dyrektorek,
  • indywidualnych nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców.

Zobacz inne obszary naszych działań