Programy edukacyjne

Program wspiera nauczycieli oraz dyrektorów, którzy – dzięki pogłębianiu rozumieniu procesu uczenia, stosowaniu nowych metod nauczania i oceniania oraz lepszej organizacji pracy szkoły – poprawiają doświadczenia edukacyjne wszystkich uczniów.

W ramach programu „Szkoła ucząca się” oferowane są m.in.:

  • całościowe programy rozwoju szkół oparte o wprowadzanie strategii oceniania kształtującego, współpracę nauczycieli i rozproszone przywództwo
  • warsztaty dla rad pedagogicznych prowadzone przez nauczycieli-praktyków
  • roczne interaktywne kursy internetowe, w których nauczyciele pracują pod opieką indywidualnych mentorów – doświadczonych nauczycieli
  • studia podyplomowe dla dyrektorów rozwijające praktykę rozproszonego przywództwa edukacyjnego skupionego na uczeniu się uczniów
  • narzędzia dydaktyczne i publikacje metodyczne.

W okresie 20 lat w programie uczestniczyło 3 tysiące w jego zasadniczej części (całościowe programy rozwoju szkoły) i 5 tysięcy szkół w pozostałych działaniach. Szkoleniami zostało objętych łącznie 230 tysięcy nauczycieli.

Program powstał w 2000 roku – na początku drugiej dekady polskiej transformacji – jako jedna z inicjatyw służąca budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia obywateli. 

“Szkoła uczącą się” powstała, by dawać dyrektorom i nauczycielom poczucie wpływu na to, co dzieje się w ich szkołach i wesprzeć ich w zmienianiu swoich szkół tak, by lepiej służyły młodym ludziom.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez CEO.

Więcej informacji, aktualne rekrutacje i prowadzone wsparcie znajdziesz na stronie internetowej i FB Programu. Możesz też śledzić aktualności zapisując się na newsletter “Szkoły uczącej się” 

www.sus.ceo.org.pl, https://www.facebook.com/programySUS 

trwa

Program “Szkoła dla innowatora” ma na celu wprowadzenie w szkołach zmian sprzyjających systematycznemu rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych. 

Zapewniamy wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i dyrektorów oraz zajęcia dla uczniów i uczennic. 

Dyrektorzy rozwijają swoje kompetencje i umiejętności dotyczące planowania zmiany w szkole i jej świadomego wprowadzania we współpracy z nauczycielami, pracują także nad wspieraniem swoich nauczycieli w ich rozwoju i budowaniu wspólnoty. 

Nauczyciele nabywają umiejętności i wiedzę na temat metod edukacyjnych i praktyk dydaktycznych; uczą się w sposób świadomy i planowy diagnozować potencjał i poziom kompetencji u każdego ucznia, a następnie planować aktywności sprzyjające jego rozwojowi. Dostają także narzędzia umożliwiające im poznanie własnego warsztatu pracy i planowanie swojego rozwoju zawodowego.

W programie dostępnych jest wiele przewodników i metodników oraz scenariuszy zadań i kursy internetowe dla nauczycieli.

Program “Szkoła dla innowatora” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Grantodawcą jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej informacji, aktualne rekrutacje i prowadzone wsparcie znajdziesz na stronie internetowej www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl  i FB Programu.

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

Od lat realizujemy programy pomagające szkołom zwiększać efektywność uczenia się uczniów i uczennic poprzez doskonalenie kompetencji dyrektora i całych rad pedagogicznych. Realizowaliśmy projekty w ramach krajowych programów operacyjnych (m.in. Wiedza Edukacja Rozwój, Kapitał Ludzki) samodzielnie lub we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli szkołami wyższymi.

W przeszłości zrealizowaliśmy m.in. programy: Akademia Liderów Oświaty, Akademia Uczniowska, Aktywna Edukacja.