Zrealizowane programy

Sprawdź jakie programy zrealizowaliśmy do tej pory.

Akademia Liderów Oświaty “Szkoły uczącej się”

Przedsięwzięcie edukacyjne, dzięki któremu prawie 1000 dyrektorów i dyrektorek szkół i przedszkoli oraz szkolnych liderów nauczania i kierowników świetlic szkolnych nabyło unikalne kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego i wprowadzania zmian w swoich szkołach. Uczestnicy i uczestniczki korzystali ze wsparcia szkoleniowego i doradczego, pracowali w kursie internetowym, działali w gniazdach i korzystali z indywidualnych konsultacji i wdrażali zmiany w swoich szkołach.

Projekt realizowany był w latach 2017- 2019 przez CEO we współpracy z: Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Akademia Uczniowska

Program związany ze skutecznym wdrażaniem treści nauczania na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, matematyka) przy wykorzystaniu metody opartych na aktywnym działaniu uczniów i uczennic oraz asystenckiej postawie nauczycieli. Nauczyciele i nauczycielki otrzymali wsparcie metodyczne i merytoryczne poprzez: szkolenia, kursy internetowe i doradztwo doświadczonych konsultantów. W trakcie programu w szkołach nim objętych powstawały Szkolne Koła Naukowe, w ramach których gimnazjaliści – wspierani przez dorosłych – przygotowywali i prowadzali eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, projekty badawcze a także tworzyli gry edukacyjne. W programie wzięło udział prawie 40 000 uczniów i uczennic i 1500 nauczycieli z 300 gimnazjów. 

Projekt realizowana w latach 2009 – 2016 przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności; wdrażany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Projekt był realizowany w ramach Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna edukacja

Program, którego głównym celem było wyposażenie dyrektorów i dyrektorki szkół oraz nauczycieli i nauczycielki w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy programu poznawali rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

Liderem programu realizowanego w okresie 2012-2013 był Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

Program “Aktywna edukacja” był prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przeszkolą i szkołach współfinansowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Asystent Szkoły

Program realizowany w latach 2017-2018, którego celem było podniesienie jakości i efektywności pracy ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ich współpracowników w zakresie umiejętności wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli w dawaniu uczniom na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych efektywnych zadań edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. 

W ramach programu CEO prowadziło dwa komponenty: “Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” oraz “Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Nauczycie/ka I klasa

Program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej realizowany w okresie 2014-2020 (obecnie włączony w program “Szkoła ucząca się”), w którym poprzez warsztaty, kursy internetowe i materiały dydaktyczne pokazywaliśmy: jak lepiej zarządzać zróżnicowaną klasą, jak uczyć dzieci współpracy, jak skutecznie motywować czy rozwijać ich ciekawość i aktywność.

Program realizowany był przy współpracy z Fundacją Szkoła z klasą, Fundacją mBanku oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!

Przedsięwzięcie edukacyjne, podczas którego chcieliśmy pomóc szkołom w: kompleksowym rozwoju placówek edukacyjnych pod kątem kultury uczenia (się) i komunikacji oraz w zbudowaniu architektonicznego i cyfrowego środowiska nauki. Przestrzeń edukacyjną w programie postrzegaliśmy w trzech wymiarach: fizyczno-architektonicznym (jako przestrzeń fizyczną, wyposażenie, infrastrukturę szkoły), wirtualno-technologicznym (kształcenie i uczenie się w sieci) oraz społeczno-kulturowym (społeczność szkolna, społeczność lokalna, więzi ze światem). W programie powstał zestaw poradników dla szkół – zbioru rekomendacji, opisów zmian, które mogą być dokonane w placówce tak, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla uczniów i nauczycieli oraz usprawnić w niej procesy nauczania. 

Program realizowany był w latach 2014- 2016 przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Think!, Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) z Rostocka oraz Rektorsakademien Utveckling AB (RAU) ze Sztokholmu rozpoczęły realizację dwuletniego projektu „Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!“,

Program finansowany był ze środków programu Erasmus+. 

Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego

W ramach programu wspieraliśmy samorządy terytorialne w budowaniu strategii rozwoju lokalnej polityki oświatowej we współpracy z mieszkańcami. Pomagaliśmy określić priorytety oświatowe i opracować plan, który pozwala je osiągnąć. Szkolilismy przedstawicieli JST zajmujących się oświatą. 

Szkoła z klasą

Polska akcja edukacyjna trwająca nieprzerwanie od 2002 roku (do 2015 roku realizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, obecnie – przez fundację Szkoła z klasą). We wszystkich edycjach programu wzięło udział ponad tysiąc szkół, 100 tysięcy nauczycieli oraz ponad milion uczniów. 

Program realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.