Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny (inaczej projekt uczniowski, praca , PBL) jest formą zorganizowanej pracy uczniów wokół konkretnego i rzeczywistego problemu. Podczas pracy nad projektem uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności i kształtują określone postawy. Zakłada on większą swobodę i odpowiedzialność uczniów za efekty pracy niż zwykłe zadania edukacyjne, a także wymaga, aby uczniowie ze sobą współpracowali. 

Projekty edukacyjne umożliwiają odniesienie wiedzy szkolnej do rzeczywistych zagadnień i problemów, uczą ważnych kompetencji społecznych,  jednocześnie są sposobem na zwiększenie motywacji uczniów.

Projekty edukacyjne mogą znacząco różnić się między sobą. Można jednak wyróżnić ich dwa podstawowe typy o odrębnej charakterystyce: projekty społeczne i projekty badawcze.

14 powodów, dla których warto realizować projekty edukacyjne

Dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych uczniowie:

 1. biorą sprawy w swoje ręce, uczą się indywidualnej oraz grupowej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje,
 2. robią coś ekscytującego i angażującego emocjonalnie, co podnosi ich motywację do nauki i zaangażowanie,
 3. kształtują partnerską relację z nauczycielem, opartą na wsparciu, motywacji i konsultacji, nie na rozkazie i ocenie,
 4. rozwijają umiejętność pracy w grupie, w tym wspólnego podejmowania decyzji i dążenia do ustalonych celów, dzielenia się różnorodnymi rolami i zadaniami, uczą się budowania zaufania, dbania o atmosferę i motywację w zespole,
 5. rozwijają umiejętności komunikacyjne, w tym uważnego słuchania, akceptacji różnic opinii, kompromisów, konstruktywnego przekazywania swojej perspektywy, tworzenia komunikatu dostosowanego do profilu odbiorcy,
 6. rozwijają kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 7. rozwijają umiejętności organizacji i planowania swojej pracy, zarządzania zasobami i czasem,
 8. uczą się dostosowywać podejmowane cele do swoich umiejętności, motywacji, potrzeb,
 9. uczą się samodzielności w decyzjach i działaniu,
 10. uczą się społecznej wrażliwości i odpowiedzialności, zyskują poczucie własnej istotności i mocy sprawczej,
 11. uświadamiają sobie, jak ważne są kompetencje i doświadczenia, nie tylko wiedza,
 12. obserwują to, co wychodzi im dobrze i jest ich mocną stroną, a także swoje słabsze strony, nad którymi mogą pracować; zauważają, że każdy w zespole jest inny
 13. uczą się na błędach i sukcesach, eksperymentując z wieloma ścieżkami, 
 14. uczą się sami oceniać swoje działania, mimo, że nie ma klucza poprawnych odpowiedzi.

Projekty także:

Realizacja projektów edukacyjnych sprzyja rozwojowi nauczyciela poprzez przygotowanie do pracy metodą projektu oraz samo doświadczenie realizacji projektu. Nauczyciele poznają atrakcyjne narzędzia i techniki do pracy m.in. zespołowej, kreatywnej i projektowej z uczniami, które mogą wykorzystywać na lekcjach. Zdobywają kompetencje, przede wszystkim związane z facylitacją i moderacją procesów grupowych oraz inspirowaniem, motywowaniem i aktywizowaniem uczniów. Sprawdzają się lub osadzają w roli osoby wspierającej uczniów w podążaniu za własnymi potrzebami, pomysłami i wyborami.

Polecane materiały

publikacje
Przewodnik

Przewodnik po projekcie badawczym

Jak zaplanować projekt badawczy z uczniami i uczennicami?

publikacje
Przewodnik

Przewodnik po projekcie społecznym

Jak zaplanować projekt społeczny z uczniami i uczennicami?