Nowe kompetencje uczniów i uczennic

W obszarze Pomagaj się uczyć rozwijamy kompetencje, które wpływają na osiągnięcia edukacyjne i osobiste uczennic i uczniów. Są to: uczenie się, współpraca, samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów, zarządzanie sobą i liderstwo. 

Uczenie się

To zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym nabywania, przetwarzania i przyswajania nowej wiedzy i umiejętności, a także korzystania ze wskazówek. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnych potrzeb w zakresie uczenia się, identyfikowanie możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód. Pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń i ogólnych doświadczeń życiowych w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w dalszej nauce. (…) Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji są motywacja i wiara we własne możliwości. 

Współpraca

Pozwala na skuteczną pracę w różnorodnych zespołach, na wspólne działanie w grupach na rzecz osiągania ustalonych celów. Umożliwia aktywne dążenie do poznania świata wynikające z ciekawości poznawczej. Na tę kompetencję składają: postawa indywidualnej odpowiedzialności oraz umiejętności dobrej komunikacji i działania nastawionego na osiąganie synergii.

Samodzielność myślenia

To szereg umiejętności, które ułatwiają młodemu człowiekowi poznawanie otaczającego go świata i jego rozumienie. Na samodzielność myślenia składają się: postawa ciekawości poznawczej, nonkonformizm poznawczy oraz umiejętności zarządzania informacjami oraz wnioskowania na ich podstawie.

Rozwiązywanie problemów

Umożliwia uczniom i uczennicom analizę problemu z różnych perspektyw i jego gruntowne zrozumienie, projektowanie i realizację rozwiązań samodzielnie i we współpracy z innymi oraz poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań dla problemów. Obejmuje postawę tolerancji dla wieloznaczności i nieprzewidywalności, uwzględ

Zarządzanie sobą

Czyli świadome i refleksyjne kierowania własnym rozwojem i funkcjonowaniem, a także własnymi działaniami. W procesie edukacji nastawionej na innowacje niezwykle ważne są te aspekty zarządzania sobą, które wiążą się z kształtowaniem postaw wytrwałości i orientacji na przyszłość oraz z poszerzaniem umiejętności rozwijania własnych zainteresowań i uczenia się.

Liderstwo

To zestaw kompetencji, które kształtują u młodych ludzi poczucie sprawstwa, pozwalają im skutecznie zaprosić innych do wspólnego działania i przewodzić im. Na liderstwo składają się: postawa inicjatywności oraz umiejętności zarządzania zmianą i podejmowania refleksji.