Dlaczego zadania są ważne?

Prowadzone przez nauczyciela w szkole nauczanie ma wywoływać uczenie się ucznia. Jest to cel i sens każdej lekcji szkolnej.

 

Rdzeń nauczania - trójkąt Elmore'a

Amerykański badacz z Uniwersytetu Harwardzkiego (Harvard University, School of Education) prof. Richard Elmore rozpropagował w edukacji pojęcie rdzenia nauczania (instructional core). Opisał go przy pomocy trójkąta, którego trzy wierzchołki wskazują: ucznia, nauczyciela i treści. Określił także kilka zasad opisujących relacje pomiędzy wyróżnionymi w trójkącie elementami.

Najważniejsza z nich mówi, że poprawa procesu uczenia się uczniów, może nastąpić jedynie poprzez polepszenie jakości każdego ze wskazanych trzech elementów rdzenia nauczania. Konieczna jest poprawa jakości treści oraz uruchomienie, dzięki umiejętnościom nauczyciela, zaangażowania ucznia w te treści (chodzi tutaj nie o treści zawarte w podstawie programowej, ale tematykę oraz czynności, w które uczeń angażuje się uczestnicząc w lekcji).

Mamy więc: aktywowane treści, zaangażowanie ucznia i umiejętności nauczyciela angażowania umysłu ucznia w pożądane treści.

Zadanie edukacyjne

Kolejną zasadą jest to, że jeśli zmienimy (poprawimy) jeden z elementów tego trójkąta, to zmienić się muszą także dwa pozostałe. Na przykład poprawa opanowywanych przez ucznia treści wyniknie z wykorzystania umiejętności nauczyciela i lepszego zaangażowania uczniów w problematykę i wykonywane czynności.

Rdzeniem trójkąta Richard Elmore uczynił zadanie edukacyjne, bo ono właśnie jest trzonem lekcji. Dobrze zaplanowane, proponowane przez nauczyciela zadanie edukacyjne może skierować uwagę ucznia na treści, na których nam zależy.

Zadanie planuje i tworzy nauczyciel, mając na względzie umiejętne i skuteczne polecenie do zadania, które spowoduje wykonanie przez uczniów konkretnych czynności i przez to zaangażuje ich w poznawanie zagadnień i ćwiczenie umiejętności. Dlatego projektowanie ich wymaga przemyślenia jakiej wiedzy, umiejętności, postaw (kompetencji) będzie wymagało.

Jakość nauczania i uczenia się zatem, to jakość wykonywanych przez uczniów zadań edukacyjnych.