Tworzenie zadań przedmiotowych

W celu podniesienia efektywności nauczania i uczenia się, warto w planowaniu zadań edukacyjnych wziąć pod uwagę następujące kwestie:

W planowaniu zadania edukacyjnego pomocne mogą być pytania:

 1.   Co uczniowie wiedzą już na dany temat?
 2. Czego uczniowie mają się nauczyć?
 3. Jak zadanie łączy się z celem lekcji?
 4. Jak będzie brzmiało zrozumiałe dla uczniów polecenie do zadania?
 5. Jaka wiedza i umiejętności będą uczniom potrzebne do rozwiązania zadania?
 6. Co w trakcie wykonywania zadania wykonuje uczeń sam, a co wspólnie w grupie?
 7. Jak długo ma trwać wykonanie zadania?
 8. Jak uruchomisz refleksję ucznia o tym, czego się nauczył wykonując to zadanie?
 9. W jaki sposób będziemy sprawdzać realizację kryteriów lekcji/zadania? Skąd uczniowie będą wiedzieć, że osiągnęli sukces w poprawnym wykonaniu zadania?
 10. W jaki sposób będziemy podsumowywać efekty kształcenia uczniów (realizację kryteriów lekcji/zadania)?

Jakość zadania można zweryfikować sprawdzając czy:

Nie każde zadanie musi spełnić wszystkie te cechy, warto mieć je jednak na uwadze, kiedy redagujemy zadanie edukacyjne do lekcji.

Kompetencje kluczowe w zadaniach przedmiotowych

Podstawowym aktem prawnym, w którym zdefiniowano kluczowe kompeten­cje w uczeniu się przez całe życie jest „Zalecenie w sprawie kompetencji klu­czowych w procesie uczenia się przez całe życie” Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 18 grudnia 2006 roku, znowelizowane 22 maja 2018 roku.

Celem kształcenia kompetencji kluczowych jest wyrównanie szans i możliwo­ści każdego z obywateli UE. Uznano, że największy wpływ na sytuację osób na rynku pracy mają następujące kompetencje kluczowe:

 • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
 • Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.
 • Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przy­rodniczych, technologii i inżynierii.
 • Kompetencje cyfrowe.
 • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.
 • Kompetencje obywatelskie.
 • Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Kompetencje kluczowe są ze swej natury międzyprzedmiotowe, a zatem moż­na je uwzględniać we wszystkich przedmiotach i zajęciach szkolnych. W kon­tekście wychowania przedszkolnego taki proces jest oczywisty, ale staje się mniej oczywisty od momentu uczenia się uczniów w systemie podziału na przedmioty.

Każda z kompetencji kluczowych w naturalny sposób kojarzy się z niektórymi przedmiotami, np. kompetencje obywatelskie z wiedzą o społeczeństwie, kompetencje cyfrowe z nauczaniem informatyki, czy kompetencje w zakresie wielojęzyczności z językami obcymi. Jednocześnie trudno zaprzeczyć, że np. kompetencje obywatelskie kształcone są w wielu sytuacjach zaistniałych na różnych przedmiotach i wydarzeniach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji nie będziemy jednoznacznie przypisywać nauce języka polskiego, a kompetencje w zakresie przedsiębiorczości opierające się na kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego działania nie będą tylko domeną przedmiotu przedsiębiorczość.

Dlatego planując zadanie edukacyjne nauczyciel powinien w sposób świadomy i celowy uwzględnić kształcenie kompetencji, na których szczególnie mu zależy.