Fundamenty OK

Ocenianie kształtujące to otwarta i uczciwa relacja pomiędzy podmiotami procesu uczenia się: uczennicami i uczniami, rodzicami oraz nauczycielkami i nauczycielami.

Dzięki jasnym, znanym wszystkim zasadom oraz poczuciu bezpieczeństwa, które z tego wynika, w szkole może mieć miejsce głębokie i trwałe uczenie się.

Informacja zwrotna jest wartościowa i użyteczna, jeśli: nawiązuje do znanych uczniowi celów uczenia się i kryteriów sukcesu, jest konkretna, przekazywana na bieżąco i zawiera sugestie, jak możemy poprawić wykonane zadanie.

Dzięki informacji zwrotnej proces uczenia się staje się dla ucznia zrozumiały i przejrzysty, a dodatkowo uczeń zdobywa wiedzę, jak się uczyć. 

Nauczycielki i nauczyciele wyposażają uczniów w narzędzia, techniki i strategie, które będą im przydatne podczas samodzielnej nauki. 

Informacja zwrotna jest użyteczna także w drugim kierunku, tzn. wówczas, kiedy przekazywana jest nauczycielkom i nauczycielom od uczących się. Dzięki temu uczący zyskują świadomość, w którym miejscu przebiegu uczenia się, gdzie są jego uczennice i uczniowie oraz w jaki sposób należy projektować kolejne lekcje.

Określanie celów uczenia się i tzw. kryteriów sukcesu, a następnie obserwowanie postępów uczniów i uczennic w ich osiąganiu czyni proces uczenia się przejrzystym i zrozumiałym. 

Uczennice i uczniowie nie muszą zgadywać, co muszą zrobić, aby osiągnąć sukces. Uczą się samodzielnie śledzić swój rozwój i przez to stają się bardziej pewni siebie.

Dostrzeganie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic oraz postępu w osiąganiu ustalonych, konkretnych celów uczenia się znacznie lepiej służy efektywnemu uczeniu się niż porównywanie między sobą postępów / wyników poszczególnych uczniów.

Stosowanie oceniania kształtującego jest możliwe w klasie szkolnej, w której uczennice i uczniowie czują się bezpiecznie, nie boją się popełniać błędów. Potencjalna możliwość popełnienia błędu nie powoduje rezygnacji z wyzwań, z podejmowania zadań, które są nowe i trudne. 

W takiej atmosferze uczennice i uczniowie koncentrują się na jak najlepszym wykonaniu zadania, a nie na rywalizacji z innymi.

Uczniowie, którzy potrafią monitorować własny proces uczenia się, osiągają w szkole lepsze wyniki. 

Stosowanie oceniania kształtującego umożliwia uczniom podjęcie odpowiedzialności za własny rozwój i wypracowanie indywidualnych strategii uczenia się. OK  wyposaża bowiem ich w umiejętność analizy i autorefleksji dot. własnej pracy. 

Dzięki ocenianiu kształtującemu uczniowie rozwijają więc umiejętność uczenia się, a nie tylko czegoś się uczą!

Dostrzeganie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic oraz postępu w osiąganiu ustalonych, konkretnych celów uczenia się znacznie lepiej służy efektywności uczenia się niż porównywanie między sobą wyników  poszczególnych uczniów.

Ocenianie kształtujące zwiększa wiarę uczących się we własne możliwości i umiejętności oraz w to, że… mogą się nauczyć. 

Dostrzeganie przyrostu wiedzy i rozwoju własnych umiejętności powoduje satysfakcję uczących się i „uskrzydla”. Wzmacnia i rodzi motywację do dalszego uczenia się. 

Motywację uczniów można zwiększać także poprzez motywującą informację zwrotną.

Uczenie się jest procesem społecznym – ludzie najlepiej uczą się w grupie.  Warto więc organizować sytuacje edukacyjne w taki sposób, aby uczniowie pracowali w parach lub w zespołach. 

Dzięki pracy grupowej osoby kształcące się uczą się od siebie nawzajem,  stając się dla siebie nawzajem  ekspertami.  Uczą się współpracy, tak potrzebnej w dorosłym życiu.

Ocenianie kształtujące nie jest wyłącznie sposobem przekazywania uczniowi informacji np. o jego pracy klasowej.  To zestaw działań, które tworzą przestrzeń uczniom do wzięcia odpowiedzialności za własny proces uczenia się.