Pomoce dydaktyczne

Znajomość filozofii oceniania kształtującego to podstawa, żeby osiągnąć sukces w jego stosowaniu. Systematyczne działania stosowane na lekcji mogą wspierać pomoce dydaktyczne. Użyte w sensowny sposób wzmacniają podmiotowość ucznia/uczennicy, zapraszają do uczenia się we współpracy oraz zachęcają do zadawania pytań.

Badania edukacyjne pokazują, że przeciętny czas oczekiwania nauczyciela na odpowiedź ucznia/uczennicy wynosi 0,9 sekundy. Patyczki są tą pomocą dydaktyczną, która wspiera nauczyciela w zarządzaniu czasem i swoją aktywnością na lekcji, a uczniom daje czas na myślenie i działanie. 

Jak stosować patyczki?

 • Zadaj pytanie /zadanie.
 • Ustal, ile czasu potrzeba na udzielenie odpowiedzi bądź wykonanie zadania.
 • Po upływie ustalonego czasu, za pomocą patyczka wylosuj osobę, która ma udzielić odpowiedzi bądź przedstawić rozwiązanie zadania.

Korzyści:

 • patyczki motywują do samodzielnego (bądź wspólnie z kolegą/koleżanką) poszukiwania i formułowania odpowiedzi na pytanie bądź zadanie;
 • aktywizują i angażują intelektualnie wszystkich uczniów w tym samym czasie;
 • wspierają budowanie bezpiecznej atmosfery uczenia się;
 • motywują nauczyciela do ograniczenia liczby wypowiedzi, tworząc przestrzeń do myślenia i aktywności uczniów.

Warunkiem sukcesu w stosowaniu patyczków jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie uczniom wystarczającego czasu na odpowiedź i stworzenie możliwości do pracy w parach. Taka praktyka gwarantuje, że nie staną się one dla uczniów narzędziem „wyrywania” do odpowiedzi. 

Stosowanie patyczków wspiera realizację strategii I, II, IV i V

Skoroszyt zawiera:

 •  kartki w trzech kolorach (zielonym, żółtym, czerwonym), nazywane „światłami””;
 • kartki z odpowiedziami: A, B,C,D;
 • białe, ścieralne tabliczki;
 • „wyjściówki”, czyli karteczki do wyrwania. 

Jak stosować Metodnik?

 • Kartki w trzech kolorach doskonale się sprawdzą w sytuacjach, kiedy uczniowie/uczennice mają określić np. poziom zrozumienia celu lekcji, kryteria sukcesu czy treści zadania. Zielone światło oznaczać może „Wszystko jest dla mnie jasne”, żółte „Nie do końca rozumiem”, czerwone „Nie rozumiem”.
 • Kartki z odpowiedziami A, B, C, D warto wykorzystać podczas quizów i testów oraz wszystkich tych aktywności, które wymagają wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród kilku możliwych wariantów.
 •  Ścieralne tabliczki są miejscem do przedstawienia uczniowskiej strategii rozwiązania zadania edukacyjnego czy odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie.
 • „Wyjściówki” służą do podsumowania pracy uczniów na lekcji w postaci np. pytania bądź refleksji.

 

Korzyści:

 • Metodnik wspiera nauczyciela w organizacji procesu uczenia się;
 • buduje w uczniu poczucie samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się;
 • pomaga monitorować osiąganie celów lekcji zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia/uczennicę;
 • ułatwia wykonywanie ćwiczeń w przywoływaniu, które wspierają trwałe uczenie się;
 • pomaga w sprawnym podsumowywaniu lekcji. 

Metodnik wspiera realizację strategii I, II, III, IV i V.

Dwie kostki metodyczne z pytaniami na każdej ze ścianek. Niebieska kostka, do wykorzystania na początku lekcji, pomaga nauczycielowi budować zaangażowanie uczniów i wprowadzać ich w temat lekcji. Kostka czerwona, wykorzystywana na końcu lekcji, zawiera pytania służące podsumowaniu, np. Co z tego tematu jest dla Ciebie ważne? 

Jak stosować kostki metodyczne?

 • Uczeń/uczennica bądź nauczyciel rzuca kostką (niebieską na początku lekcji, a czerwoną na końcu).
 • Uczniowie następnie odpowiadają, ustnie bądź pisemnie, na pytanie.
 • Kostki można stosować zarówno w pracy z całą klasą, mniejszymi grupami jak i z indywidualnymi uczniami.

 

Korzyści:

 • kostki wykorzystywane systematycznie w czasie lekcji pomagają tworzyć klasowy rytuał, budować znaną i bezpieczną strukturę zajęć;
 • uruchamiają samodzielne myślenie uczniów; wprowadzone na początku lekcji pomagają uczniom łączyć starą wiedzę z nową, a na jej końcu – dokonywać syntezy, podsumowań, refleksji, osadzać poznaną wiedzę w znanych kontekstach bądź codziennym życiu;
 • motywują uczniów do podejmowania autorefleksji nad uczeniem się, w konsekwencji czego stają się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za cały ten proces. 

Kostki metodyczne wspierają realizację strategii I i V.

Segregator bądź teczka, w którym uczniowie gromadzą najważniejsze dla siebie karty pracy, zdjęcia, kartkówki, będące dowodem ich uczenia się.

Jak stosować portfolio?

 • Ustal z uczniami formę prowadzenia portfolio – jakie prace będą tam przechowywać i gdzie, czy będą je prezentować rodzicom i w jakiej formie.
 • Wyjaśnij uczennicom i uczniom cel prowadzenia portfolio.
 • Zapewnij, że nie będziesz oceniać portfolio.

 

Korzyści:

 • portfolio sprawia, że uczenie się staje się widoczne zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów, dzięki czemu widać, jak zmieniały się umiejętności i wiedza danego ucznia/ danej uczennicy na przestrzeni czasu;
 • wspiera uczniów, by stawali się autorami własnego procesu uczenia się;
 • kształtuje w uczniach postawę odpowiedzialności i samodzielności;
 • wspiera nauczyciela w monitorowaniu procesu uczenia się uczniów i uczennic;
 • motywuje uczniów do planowania swojej pracy;
 • zachęca do autorefleksji uczniowskiej.

Wspiera realizację strategii II i V.

Zestaw 50 kart do wykorzystania na każdym przedmiocie i etapie edukacyjnym. Sprzyja indywidualizacji nauczania, zwłaszcza w tych zespołach klasowych, w których uczniowie pracują w zróżnicowanym tempie. Każda karta zawiera propozycję jednego zadania, aktywności, wyzwania, które uczeń/uczennica losuje w ustalonym momencie lekcji. 

Jak stosować Skrzyneczkę Mistrzów?

 • W pudełku zostaw tylko te karty, które są adekwatne do tematu, przedmiotu, potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wyjaśnij uczniom, w jakich momentach lekcji będą korzystać ze „Skrzyneczki Mistrzów”.
 • Zaprezentuj przykładowe aktywności z kart, aby objaśnić uczniom sposób pracy z kartami.
 • Większość kart zawiera prośbę do ucznia, aby po wykonanym zadaniu przekazał je nauczycielowi. Warto wtedy udzielić mu krótkiej informacji zwrotnej, ustnej bądź pisemne.
 • Jedna z kart zawiera polecenie dotyczące użycia heksów. Usuń ją, jeśli ich nie stosujesz na swoich lekcjach.

 

Korzyści:

 • pomoc ta wspiera nauczyciela w indywidualizacji procesu uczenia, zwłaszcza w klasach, w których uczniowie pracują w zróżnicowanym tempie;
 • zadania umieszczone na kartach zachęcają uczniów do głębokiego uczenia – dokonywania analizy, syntezy, podsumowania, przenoszenia wiedzy w różne konteksty, przedstawiania jej w różnych formach, np. mapy myśli;
 • wspiera uczniów, by stawali się autorami własnego procesu uczenia się;
 • kształtuje odpowiedzialność i samodzielność uczniów.

Skrzyneczka Mistrzów wspiera realizację strategii II, IV i V.

Zestaw 28 propozycji zadań służących podsumowaniu lekcji/tematu/działu, pozwalających uruchomić uczniowską refleksję, syntezować wiedzę. 

Jak stosować Pudełko refleksji?

Pudełko można stosować w pracy:

 • indywidualnej – każdy uczeń losuje jedną kartę i wykonuje zamieszczone tam zadania;
 • zespołowej – nauczyciel łączy uczniów w zespoły, po czym lider losuje kartę dla swojego zespołu i wspólnie wykonują zamieszczone na niej zadanie;
 • klasowej – nauczyciel losuje kartę z zadaniem dla całej klasy.

 

Korzyści:

 • pomoc ta wspiera uczniów w głębokim uczeniu – uczniowie nie tylko przyswajają wiedzą, ale podejmują refleksję nad tym, czego się nauczyli, łączą nowo poznane wiadomości ze starymi;
 • wspiera internalizację wiedzy;
 • tworzy klasowy rytuał/zwyczaj zakończenia lekcji;
 • wspiera nauczyciela w podsumowaniu lekcji w krótki i sprawny sposób;
 • pozwala nauczycielowi szybko zdiagnozować, czego uczniowie się nauczyli podczas lekcji. 

Pudełko refleksji wspiera realizację strategii II i V.

To sposób pracy na lekcji z wykorzystaniem zeszytu (dowolnego formatu) i oceniania kształtującego. OK zeszyt jest formę osobistego pamiętnika z lekcji. 

 

Jak stosować?

 • Elementami koniecznymi OK zeszytu są: cele lekcji, kryteria sukcesu, informacja zwrotna, notatka uczniowska i refleksja.
 • Elementami pożądanymi OK zeszytu są: ocena koleżeńska, samoocena, wpisy i notatki (dla) rodziców, pytania kluczowe. 
 • Zeszyt stanowi własność ucznia – to on decyduje jakie treści w postaci notatki zostaną przez niego zapisane i czy jego zeszyt będzie zawierał rysunki, grafiki, itp. 
 • OK zeszyt nie jest miejscem zapisywania notatek dyktowanych przez nauczyciela. Uczniowie sami dokonują kategoryzacji wiedzy. 

 

Korzyści:

 • jest uniwersalną pomocą dydaktyczną do nauczania każdego przedmiotu;
 • stwarza możliwość wsparcia ucznia w procesie uczenia się nastawionym na indywidualne potrzeby i możliwości;
 • OK zeszyt wspiera budowanie partnerstwa w uczeniu się;
 • przygotowuje uczniów do brania odpowiedzialności za swój proces edukacyjny skłaniając ich do samodzielnego podejmowania decyzji.