Przywództwo edukacyjne

Przywództwo to proces wpływania na innych dla wspólnego osiągania celów. Przywództwo edukacyjne w szkole oznacza aktywne wywieranie wpływu na praktykę nauczania oraz współpracę nauczycieli, tak by służyły wartościowemu uczeniu się i szerzej – wartościowemu doświadczeniu szkolnemu uczniów.

Sprawczości przywódcy sprzyja odwaga działania zgodnie z ważnymi dla siebie wartościami oraz gotowość do dzielenia się przywództwem – zapraszania do niego innych.

Czemu służy przywództwo edukacyjne?

Przywództwo edukacyjne, aby było skuteczne, powinno być skoncentrowane na uczeniu się i rozwoju uczniów jako na głównych celach szkoły.

W codzienności szkolnej wypełnionej stale mniejszymi i większymi kryzysami kluczowe jest, by przywódcy nie tracili z oczu tego najważniejszego zadania i aktywnie kształtowali kulturę organizacyjną, w której uczenie się uczniów i jego stałe doskonalenie jest centralną wartością.

Przywódca czyli kto?

Oczywiste i podstawowe znaczenie dla przywództwa w szkole ma jej dyrektor, ale o przywództwie edukacyjnym warto myśleć jako o procesie angażującym więcej osób, które współtworzą i podtrzymują narrację o szkole jako miejscu uczenia się oraz uczestniczą w decyzjach o kierunkach jej rozwoju.

Dzieląc się przywództwem z nauczycielami dyrektor uwalnia olbrzymie zasoby ich wiedzy, doświadczenia i motywacji, powiększając tym samym potencjał przywództwa w szkole.

Wspieranie w rozwoju

Odpowiedzialne przywództwo oznacza również motywowanie i inspirowanie innych do osiągania wspólnych zamierzeń.

Powinno być także wspieraniem nauczycieli w rozwoju profesjonalnym i osobistym. Podstawą do tego jest tworzenie przestrzeni do  dzielenia się sukcesami i trudnościami, budowanie w szkole kultury wzajemnego szacunku i zaufania oraz poczucia sensu i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Polecane materiały

artykuł
Artykuł

Historia pewnej zmiany edukacyjnej w szkole

Szczera i głęboka opowieść o doświadczeniach dyrektorki rozwijającej swoje przywództwo i zmieniającej szkołę. O marzeniu, by dobra szkoła stała się jeszcze lepsza i potknięciach podczas jego realizacji.

artykuł
Artykuł

Partycypacyjne przywództwo edukacyjne.

Propozycją zmiany w edukacji, dotyczącą  celów i jak najlepszych sposobów nauczania jest wprowadzenie w świat edukacji, na zdecydowanie większą niż dotąd skalę, przywództwa partycypacyjnego.